سایر صنایع

فعالیت گروه مهندسی و ساخت پیونیکا محدود به حوزه‌های فعالیت اشاره شده نیست؛ بلکه این مجموعه در صنایع مختلفی نظیر پزشکی، ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان و … پروژه‌های موفقی را به انجام رسانده است و همواره تلاش می‌کند با ورود به صنایع جدید تجربه‌های متنوعی را کسب کند.

فعالیت در صنایع مختلف و لزوم رعایت استانداردها و الزامات متنوع، سبب کسب دانش و مهارت ارزشمندی شده است به‌طوری که گروه مهندسی و ساخت پیونیکا بخشی از دانش تخصصی خود را مدیون فعالیت در صنایع متنوع می‌داند.